Statut Fundacji Strumienie Życia

Statut fundacji pod nazwą Fundacja Strumienie Życia – Polska

Rozdział I Postanowienia ogóle

§ 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja nosi następującą nazwę: Fundacja Strumienie Życia – Polska.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5. Fundacja działa na terenie całej Polski, a także zagranicą.

§ 6. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja Strumienie Życia – Polska.

§ 7. Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister właściwy ds. wyznań.

Rozdział II Majątek Fundacji

§ 8. Majątek Fundacji stanowi kwota 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą.

§ 9. Dochodami Fundacji są:

1) Spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, a także innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

2) Dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji.

3) Dochody z odsetek bankowych, lokat oraz dochody z papierów wartościowych.

4) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

5) Dochody ze zbiórek publicznych.

6) Dochody z prowadzonej działalność gospodarczej.

§ 10. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział III Cele Fundacji

§ 12.Celami Fundacji są:

1) Pomoc osobom mającym trudności ze zrozumieniem i akceptacją swojej tożsamości płciowej, powodującej odrzucenie, izolacje i brak poczucia wartości.

2) Działalność kulturalna, w szczególności w aspekcie krzewienia kultury duchowej, ukazywania i upowszechniania wzorców chrześcijańskich w wymiarze: indywidualnym, rodzinnym, społecznym i publicznym – zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego.

3) Propagowanie społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

§ 13.Cele fundacji realizowane są przez:

1) Organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, rekolekcji.

2) Organizowanie, inicjowanie, upowszechnianie oraz wspieranie świeckich i kościelnych przedsięwzięć oświatowo – wychowawczych, naukowych i kulturowych.

3) Działalność wydawniczą.

4) Organizację sympozjów i konferencji.

5) Działalność doradczą.

6) Działalność rekolekcyjną.

7) Współpracę z ruchami społeczno – religijnymi, jak też organizacjami, osobami indywidualnymi i prawnymi w kraju i świecie – uznającymi te same wartości i ideały co Fundacja Strumienie Życia – Polska.

8) Działalność szkoleniową, formację i szkolenie liderów do animacji grup dla potrzeb wspólnot lokalnych i parafialnych, organizację i prowadzenie programów uzdrowienia wewnętrznego „Living Waters”.

9) Wydawanie podręczników, książek i innych materiałów związanych z przedmiotem działania Fundacji.

§ 14.Działalność statutowa, określona w § 13, finansowana jest przez Fundację.

Rozdział IV działalność gospodarcza Fundacji

§ 15.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

7) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

8) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

9) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

12) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

13) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

14) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

15) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

17) PKD 58.11.Z Wydawanie książek

18) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet

19) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

20) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

21) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

22) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

23) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

24) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

25) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

26) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

27) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

28) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

29) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

32) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

33) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział V Organy Fundacji

§ 16.Organami Fundacji są:

1) Fundator.

2) Zarząd Fundacji.

§ 17. Najwyższą władzą Fundacji jest Fundator.

§ 18. Fundator swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.

§ 19. Fundator powołuje i odwołuje członków organów Fundacji.

§ 20. Kadencja członków organów Fundacji jest bezterminowa.

§ 21. Członkowie organów Fundacji mogą być powoływani i odwoływani w każdym czasie.

§ 22. Zarząd Fundacji kieruje sprawami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 23. Członkiem Zarządu Fundacji może być Fundator jak i inne osoby.

§ 24. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.

§ 25. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu.

§ 26. Decyzje Zarządu w sprawach przekraczających zwykły zarząd podejmowane są w formie uchwał.

§ 27. W przypadku zarządu składającego się dwóch lub trzech osób, do ważności podjętych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków zarządu.

§ 28. Gdy Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 29. W przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, oświadczenia woli w zakresie zobowiązań Fundacji powyżej 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) składa dwóch członków Zarządu. W przypadku oświadczeń poniżej tej kwoty albo równych tej kwocie do ich składania uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. W sprawach innych niż majątkowe do składania oświadczeń woli uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Rozdział VI Zmiana statutu

§ 30. Zmiana statutu następuję w drodze decyzji Fundatora.

Rozdział VII Połączenie z inną fundacją

§ 31. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 32. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 33. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator.

Rozdział VIII Likwidacja Fundacji

§ 34. Decyzję o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego po niej majątku podejmuje Fundator.

§ 35. Organem obowiązanym do realizacji decyzji Fundatora w przedmiocie likwidacji Fundacji jest Zarząd.

§ 36. Fundator może podjąć decyzję co do wyznaczenia innej osoby uprawnionej do likwidacji Fundacji niż Zarząd.

 

Fundator – Józef Furczoń