Regulamin spotkań

Regulamin udziału w rekolekcjach Strumieni Życia

1. Uznaję, że rekolekcje Strumieni Życia są powierzonym w ręce chrześcijan narzędziem do pracy nad uzdrowieniem osobowości i jako taki wymaga mojej obecności na każdym spotkaniu ze względu na jego integralność.
2. Przyjmuję do wiadomości, że częścią tych rekolekcji jest praca w małych grupach i wyrażam gotowość aktywnego w niej uczestnictwa, a nie tylko pozostanie biernym obserwatorem. Uznaję, że ważna jest nie tylko moja fizyczna obecność na spotkaniach, ale także aktywne w nich uczestnictwo.
3. Zobowiązuję się do szanowania i przestrzegania zasady poufności zarówno w odniesieniu do spotkań małych grup, jak i osobistych treści pochodzących ze świadectw przekazywanych przez osoby głoszące katechezy – tak, by stworzyć tu atmosferę wzajemnego otwarcia i zaufania.
4. Przyjmuję do wiadomości, że opłata uiszczona za uczestnictwo nie zostanie mi zwrócona, w przypadku, gdy na dowolnym etapie programu zrezygnuję z udziału w spotkaniach (z wyjątkiem nieszczęśliwych wypadków losowych, jak np. poważna choroba itp.). Opłata za uczestnictwo proporcjonalnie pokrywa tylko koszty przeprowadzenia programu obejmujące m. in. wynajem sal, sprzętu, przerwy kawowe, posiłki, itp.
5. Jeśli leczę się psychiatrycznie i/lub uczestniczę w psychoterapii, zobowiązuję się do poinformowania o powyższym Organizatorów oraz uzyskania zgody terapeuty i/lub lekarza prowadzącego na udział w rekolekcjach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rekolekcji lub ich odwołania z przyczyn od siebie niezależnych np. decyzji władz państwowych.